88532249-50
  صفحه نخست

  ورود اعضا

  ایمیل

  کلمه عبور

  شماره همراه  

  کلمه عبور

 
سرویس های ویژه مدارس، موسسسات آموزشی و دانشگاه ها

با توجه به درخواست های زیاد مدارس، موسسات آموزشی و دانشگاه ها در خصوص امکان برگزاری کلاس های همزمان در سرویس های وبینار خریداری شده از وبینار آنلاین، هم اکنون این امکان فراهم گردیده است. شما میتوانید از صفحه ویژه مدارس و دانشگاه ها سرویس مورد نظر خود را انتخاب کرده و از این پس کلاس های همزمان نامحدود، مجموعاً تا سقف تعداد نفرات سرویس خریداری شده برگزار نمایید.


 

دمو
رایگان برای تست
 • کاربر همزمان 5 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد کلاس: 1
 • مدت زمان هر کلاس: 60 دقیقه
توضیحات

 • در سرویس کلاس آنلاین ویژه مدارس و دانشگاه ها، امکان برگزاری کلاس همزمان تا سقف تعداد نفرات مجاز سرویس وجود دارد.

 • به دلیل تعداد زیاد کلاسهای همزمان درحال برگزاری، کلاسهای سرویس ویژه مدارس و دانشگاه ها ضبط نمیگردد.

روزانه - 5
20,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 10
35,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 20
65,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 50
100,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 100
250,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 200
500,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
توضیحات

 • در سرویس کلاس آنلاین ویژه مدارس و دانشگاه ها، امکان برگزاری کلاس همزمان تا سقف تعداد نفرات مجاز سرویس وجود دارد.

 • به دلیل تعداد زیاد کلاسهای همزمان درحال برگزاری، کلاسهای سرویس ویژه مدارس و دانشگاه ها ضبط نمیگردد.

ماهانه - 5
60,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 10
100,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 20
200,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 50
300,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 100
550,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 150
750,000 تومان
 • کاربر همزمان: 150 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 200
1,000,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 300
1,450,000 تومان
 • کاربر همزمان: 300 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 400
1,900,000 تومان
 • کاربر همزمان: 400 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
توضیحات

 • در سرویس کلاس آنلاین ویژه مدارس و دانشگاه ها، امکان برگزاری کلاس همزمان تا سقف تعداد نفرات مجاز سرویس وجود دارد.

 • به دلیل تعداد زیاد کلاسهای همزمان درحال برگزاری، کلاسهای سرویس ویژه مدارس و دانشگاه ها ضبط نمیگردد.

سه ماهه - 5
162,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 10
270,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 20
540,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 50
810,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 100
2,025,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 200
3,780,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
توضیحات

 • در سرویس کلاس آنلاین ویژه مدارس و دانشگاه ها، امکان برگزاری کلاس همزمان تا سقف تعداد نفرات مجاز سرویس وجود دارد.

 • به دلیل تعداد زیاد کلاسهای همزمان درحال برگزاری، کلاسهای سرویس ویژه مدارس و دانشگاه ها ضبط نمیگردد.

شش ماهه - 5
288,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 10
480,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 20
960,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 50
1,440,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 100
3,600,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 200
6,720,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
توضیحات

 • در سرویس کلاس آنلاین ویژه مدارس و دانشگاه ها، امکان برگزاری کلاس همزمان تا سقف تعداد نفرات مجاز سرویس وجود دارد.

 • به دلیل تعداد زیاد کلاسهای همزمان درحال برگزاری، کلاسهای سرویس ویژه مدارس و دانشگاه ها ضبط نمیگردد.

یکساله - 5
504,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 10
840,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 20
1,680,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 50
2,520,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 100
6,300,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 200
11,760,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
توضیحات

 • در سرویس کلاس آنلاین ویژه مدارس و دانشگاه ها، امکان برگزاری کلاس همزمان تا سقف تعداد نفرات مجاز سرویس وجود دارد.

 • به دلیل تعداد زیاد کلاسهای همزمان درحال برگزاری، کلاسهای سرویس ویژه مدارس و دانشگاه ها ضبط نمیگردد.

 • حداکثر طول هر نشست، 240 دقیقه میباشد اما به تعداد دلخواه میتوانید نشست تا این سقف زمانی برگزار نمایید.

کاربردها