88532249 | 88532250       info@webinaronline
 وبینار آنلاین Webinaronline
  صفحه نخست
 
خرید API جهت اتصال به سرور BigBlueButton و کلاس آنلاین

با توجه به درخواست های زیاد جهت استفاده از سرویس های وبینار آنلاین با استفاده از API هم اکنون این امکان فراهم گردیده است. شما میتوانید با استفاده از این سرویس وب سایت یا Application های خود را به سرویس های وبینارآنلاین متصل نماییدو بصورت نامحدود، مجموعاً تا سقف تعداد نفرات سرویس خریداری شده در دوره سرویس، نشست برگزار نمایید.


 

دمو API
رایگان برای تست
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان هر نشست: 30 دقیقه

دمو API
0 تومان
 • کاربر همزمان 5 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: 30 دقیقه

ماهانه - 10
100,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 20
200,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 50
300,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 100
750,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 200
1,400,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 300
2,100,000 تومان
 • کاربر همزمان: 300 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 400
2,800,000 تومان
 • کاربر همزمان: 400 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 500
3,500,000 تومان
 • کاربر همزمان: 500 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 600
4,200,000 تومان
 • کاربر همزمان: 600 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 700
4,900,000 تومان
 • کاربر همزمان: 700 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 800
5,600,000 تومان
 • کاربر همزمان: 800 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 900
6,300,000 تومان
 • کاربر همزمان: 900 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 1000
7,000,000 تومان
 • کاربر همزمان: 1000 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 1500
10,500,000 تومان
 • کاربر همزمان: 1500 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 2000
14,000,000 تومان
 • کاربر همزمان: 2000 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 2500
17,500,000 تومان
 • کاربر همزمان: 2500 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 3000
21,000,000 تومان
 • کاربر همزمان: 3000 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 4000
28,000,000 تومان
 • کاربر همزمان: 4000 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود

سالیانه- 50
5,142,857 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 365 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
سالیانه- 100
12,857,142 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 365 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
سالیانه- 200
24,000,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 365 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
توضیحات

 • API ارایه شده مطابق ستندات BigBlueButton پیاده سازی گردیده و میتوانید با استفاده از آن، نرم افزارهای خود را مطابق روال مطلوب پیاده سازی نموده و بدون دغدغه در نگهداری و تامین منابع سرور ها پیاده سازی نمایید.
  با استفاده از این سرویس، شما میتوانید به سادگی نرم افزار هایی مانند Moodle یا Wordpress را به وبینار آنلاین متصل نمایید.
  برای مشاهده مستندات API جهت پیاده سازی اختصاصل نرم افزار جهت اتصال به وبینار آنلاین، میتوانید از این مستندات استفاده نمایید.

 • در تمام سرویس ها، حداکثر تعداد افراد حاضر در یک نشست، 150 نفر میباشد.

 • درحال حاضر امکان ضبط خودکار نشستها برای سرویس های API فراهم نمیباشد.

 • حداکثر طول هر نشست، 240 دقیقه میباشد اما به تعداد دلخواه میتوانید نشست تا این سقف زمانی برگزار نمایید.

کاربردها

نماد اعتماد، اینماد