88532249 | 88532250       info@webinaronline
 وبینار آنلاین Webinaronline
  صفحه نخست

  ورود اعضا

ورود با تلفن همراه / ایمیل

  نام کاربری(ایمیل یا تلفن همراه )

  کلمه عبور

 

خرید وبینار

با خرید سرویس وبینار، شما میتوانید در دوره استفاده از سرویس، به مدت نامحدود نشست برگزار نمایید. در سرویس وبینار امکان ضبط جلسان آنلاین خود را دارید و میتوانید جلسات را برای استفاده های آتی ضبط نمایید. سرویس وبینار بلافاصله پس از انجام پرداخت، بصورت خودکار فعال میشود و میتوانید وبینار های خود را بلافاصله استفاده نمایید.


 

دمو
رایگان برای تست
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد نشست ها: 1
 • مدت زمان نشست: 60 دقیقه

روزانه - 5
20,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
روزانه - 10
35,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
روزانه - 20
65,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
روزانه - 50
100,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
روزانه - 100
250,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
روزانه - 200
500,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 1 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود

ماهانه - 5
60,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 10
100,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 20
200,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 50
300,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 100
750,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
ماهانه - 200
1,400,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 30 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود

سه ماهه - 5
162,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
سه ماهه - 10
270,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
سه ماهه - 20
540,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
سه ماهه - 50
810,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
سه ماهه - 100
2,025,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
سه ماهه - 200
3,780,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 90 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود

شش ماهه - 5
288,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
شش ماهه - 10
480,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
شش ماهه - 20
960,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
شش ماهه - 50
1,440,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
شش ماهه - 100
3,600,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
شش ماهه - 200
6,720,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 180 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود

یکساله - 5
504,000 تومان
 • کاربر همزمان: 5 نفر
 • مدت اعتبار: 365 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
یکساله - 10
840,000 تومان
 • کاربر همزمان: 10 نفر
 • مدت اعتبار: 365 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
یکساله - 20
1,680,000 تومان
 • کاربر همزمان: 20 نفر
 • مدت اعتبار: 365 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
یکساله - 50
2,520,000 تومان
 • کاربر همزمان: 50 نفر
 • مدت اعتبار: 365 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
یکساله - 100
6,300,000 تومان
 • کاربر همزمان: 100 نفر
 • مدت اعتبار: 365 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
یکساله - 200
11,760,000 تومان
 • کاربر همزمان: 200 نفر
 • مدت اعتبار: 365 روز
 • تعداد نشست ها: نامحدود
 • مدت زمان نشست: نامحدود
توضیحات

 •  در سرویس وبینار، به تعداد نامحدود میتوانید نشست تعریف کرده و برگزار نمایید، اما بصورت همزمان، تنها امکان تعریف یک نشست وجود دارد.

 •  سرویس وبینار امکان ضبط نشست توسط سیستم را دارا میباشد، درخصوص فیلم ضبط شده جلسات، منوی "دریافت فیلم" را ملاحظه نمایید.

 •  در تمام سرویس ها، هیچ محدودیت زمانی در استفاده از سرویس وجود ندارد و شما میتوانید در 24 ساعت شبانه روز بدون محدودیت نشست برگزار نمایید اما حداکثر مدت زمان هر نشست 240 دقیقه میباشد.

کاربردها

نماد اعتماد، اینماد